Breaking News :

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

2014 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਮਿਸਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.